Informacja dotycząca płatności za pobyt wychowanki

W związku z przyjęciem Państwa córki do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu zawiadamiamy, że stawka za wyżywienie w naszym ośrodku wynosi 12,00 zł dziennie. Noty będą wystawiane po upływie każdego miesiąca i płatne do końca miesiąca następnego w kasie MOW, przekazem pocztowym lub przelewem na konto nr: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Not. 09 8179 0009 0022 5748 2000 0020

Ponadto informujemy, że w przypadku trudnej sytuacji materialnej, opiekunowie mogą być zwolnieni z całości lub części opłat na mocy Uchwały nr XXVIII/192/2008 Rady Powiatu Nakielskiego (załącznik nr 1). Całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności może nastąpić jedynie po spełnieniu następujących warunków:

 1. Napisanie wniosku o zwolnienie z całości lub części ponoszenia opłat za wyżywienie z opisaniem swojej obecnej sytuacji.
 2. Załączenie do wniosku stosownych dokumentów:
 • odcinek renty,
 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach,
 • decyzje o pobieraniu zasiłku z MOPS,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów
 • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów

Informuję także, że w przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów w ciągu 14 dni od chwili otrzymania niniejszej informacji, będzie naliczana 100% odpłatność za pobyt podopiecznej w ośrodku. Załącznik nr 1

Wyciąg z Uchwały nr XXVIII/192/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 września 2008 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Odstąpienie z urzędu od ustalania odpłatności za posiłki następuje w przypadku, gdy:

 1. dziecko zostało umieszczone w ośrodku na koszt Skarbu Państwa,
 2. nieznane jest miejsce pobytu rodziców lub rodzica,
 3. występuje upośledzenie umysłowe rodziców,
 4. oboje rodzice przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
 5. brak rodziców a ustanowiony nowy opiekun prawny w tutejszej lub innej placówce nie dysponuje dochodami wychowanka,
 6. sieroctwo częściowe lub zupełne,
 7. długotrwała lub ciężka choroba.

Całkowite zwolnienie rodziców lub opiekunów z odpłatności za posiłki w stołówce ośrodka następuje w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593 z późń. zm).

Ustala się następujące warunki częściowego zwolnienia z odpłatności za posiłki w stołówce, jeżeli dochód na osobę ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) nie przekracza:

150% dochodu – odpłatność 20% ustalonej opłaty za wyżywienie,

200% dochodu – odpłatność 50% ustalonej opłaty za wyżywienie,

250% dochodu – odpłatność 80% ustalonej opłaty za wyżywienie.

W przypadku, gdy osoby zobowiązane są do odpłatności za więcej niż jedno dziecko przebywające w placówce, ponoszą odpłatność: za pierwsze dziecko zgodnie z powyższym przelicznikiem, za kolejne dziecko w wysokości 50% ustalonej odpłatności.

Dochody rodziców lub osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności winny zostać udokumentowane stosownymi zaświadczeniami z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 maja 2011 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631)
 2. Uchwała nr XXVIII/192/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 września 2008 w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w stołówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.
 3. Regulamin odpłatności za wyżywienie wychowanek MOW w Samostrzelu.
 4. Zarządzenie Dyrektora nr 1/09 z dnia 09.01.2009 r. w sprawie zwiększenia wysokości stawki żywieniowej.