Informacje ogólne dla rodziców

Ze względu na szczególny charakter placówki w celu wzmocnienia oddziaływań wychowawczych proszę o stały kontakt z dzieckiem jak również z wymienionym zespołem wychowawczym, psychologiem i pedagogiem.

Poniżej przesyłamy informacje usprawniające naszą współpracę:

 1. Wychowanka może otrzymywać od rodziny (opiekunów prawnych) korespondencję oraz paczki.
 2. Opiekunowie prawni, którzy dysponują środkami finansowymi, na utrzymanie swoich podopiecznych są zobowiązani do zaopatrywania ich w następujące artykuły:
  • odzież i obuwie stosownie do pory roku,
  • środki higieny osobistej (raz w miesiącu – mydło, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, szampon, proszek do prania, płyn do płukania tkanin, podpaski itp.),
  • zeszyty i przybory szkolne.
  • w razie potrzeby – leki
 3. Zabrania się wysyłania w paczkach łatwo psujących się artykułów spożywczych, napojów alkoholowych, papierosów, pieniędzy i leków. Za pieniądze lub rzeczy wartościowe przesłane w liście, lub paczce oraz biżuterię posiadaną przez wychowankę Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Pieniądze dla wychowanki można przesyłać przekazem pocztowym.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w placówce przez wychowankę w przypadku ucieczki, niepowrotu z urlopowania, nieusprawiedliwionej nieobecności.
 6. Wychowanki nie mogą posiadać na terenie placówki telefonów komórkowych. Korzystanie z telefonu uzależnione jest od oceny zachowania wychowanki. Szczegółowe zasady dostępu do telefonu zawarte są w Regulaminie Oceniania Zachowania.
 7. Leki od rodziców (opiekunów prawnych) mogą być przekazane wyłącznie wychowawcy na wyraźne zlecenie lekarza.
 8. Odwiedziny wychowanek w Ośrodku dozwolone są w dni świąteczne i wolne od zajęć szkolnych. W inne dni tygodnia zezwolenie na odwiedziny wydaje dyrektor po wcześniejszym uzgodnieniu. Podczas odwiedzin zabrania się zaopatrywania wychowanki w papierosy, alkohol i inne artykuły niedozwolone. Pieniądze wychowanka może otrzymywać jedynie do depozytu wychowawcy.
 9. Czas, miejsce, zasady odwiedzin ustala wychowawca, nauczyciel bezpośrednio pracujący z wychowanką.
 10. Osoby odwiedzające będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren placówki.
 11. Wychowanka może być urlopowana z ośrodka według następującej procedury:
  1. rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora MOW zaproszenie
  2. dyrektor (na prośbę wychowawcy grupy) wnioskuje do sądu rodzinnego o wydanie zgody na urlopowanie
  3. ostateczną decyzję o urlopowaniu wydaje dyrektor Ośrodka na podstawie zgody sądu i w zależności od zachowania wychowanki
  4. pierwsze urlopowanie może nastąpić po miesiącu pobytu.
  5. wychowanki na urlop wyjeżdżają pod opieką osoby zapraszającej. W wyjątkowych przypadkach mogą podróżować samodzielnie, gdy zapraszający zapewnią środki na przejazd oraz dostarczą oświadczenie o ponoszeniu przez nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo w trakcie podróży.
 12. Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanki zobowiązani są do pokrywania kosztów szkód i strat wyrządzonych przez nią na terenie Ośrodka.
 13. Proszę również o wypełnienie załączonego pisma dotyczącego zgody na leczenie i odesłanie go na adres MOW. Nieodesłanie zgody na leczenie w terminie 14 uniemożliwi leczenie podopiecznej, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Sądzę, że powyższe informacje pozwolą nam na usprawnienie współpracy, zachowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną (opiekunami prawnymi) i pokonywanie trudności wynikających z pobytu w placówce.