OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 16677 – 2015 na dostawy lekkiego oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

PHU PETROMOT    ul. Konińska 45    62-560 SKULSK

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki określone w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest  art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. Wybrana oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny i uzyskała 100 pkt.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Upust/marża

(zł)

Cena brutto  za całość zamówienia(zł) Punkty
 1. Spółka jawna T&J  Tyrakowski,  Jachnikul. Sławoszewska 2b,   63-220 Kotlin 0,12 193 725,00 99,11
2. PETRONAK   Stanisław i Mirosława       Kaczmarek      Spółka  jawnaul. Półwiejska 2,  89-100 Nakło nad Notecią 0,05 199 752,00 96,12
3. DULCET Spółka jawnaStrzyżawa,  86-070 Dąbrowa Chełmińska 0,07 198 030,00 96,95
4. PHU  PETROMOTul. Konińska 45,  62-560 SKULSK 0,14 192 003,00 100 
5. NAFTPOL   HURT   Sp. z o.o.Stopka 7,   86-010 Koronowo 0,11 194 586,00 98,67
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona oferta żadnego Wykonawcy.
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający              informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Termin po upływie, którego może zostać zawarta umowa z Wykonawcą:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie bez zachowania ustawowego terminu na wniesienie przez Wykonawców odwołania na podst. art. 94 ust. 2 pkt 3a.


Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju
opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Samostrzelu
Numer ogłoszenia: 16677 – 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu , Samostrzel 7, 89-

110 Sadki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 386 88 76, faks 0-52 386 88 76.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mow-samostrzel.pl

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego

systemu zakupów: www.mow-samostrzel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę

lekkiego oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczegow Samostrzelu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 70 000 litrów do

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Samostrzel 7 , 89-110 Sadki ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego

przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 Pzp.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego

przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 Pzp.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego

przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 Pzp.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego

przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22

ust.1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

należy przedłożyć:

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności

koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy

do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. świadectwo jakości produktu potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt II SIWZ, 2.

wydruk ze strony internetowej (z podaniem adresu internetowego) producenta paliw, u którego

zaopatruje się dostawca (Wykonawca) – zawierający cenę obowiązującą u producenta oleju

opałowego w dniu 06.02.2015r., 3. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez

pełnomocnika, 4. wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 4, 5. podpisany wzór umowy –

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty w

zakresie: a) zmiany terminu wykonania zamówienia, b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c)

zmiana podatku akcyzowego, d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.mow-samostrzel.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Młodzieżowy

Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu,

Samostrzel 7, 89-110 Sadki sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: