Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

SCAN0002

SCAN0009

SCAN0008

Do pobrania:

Numer ogłoszenia: 28020 – 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

SCAN0021

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu , Samostrzel 7, 89-110 Sadki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 386 88 76, faks 0-52 386 88 76.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mow-samostrzel.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 70 000 litrów do celów grzewczych do kotłowni olejowej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składanego przez wykonawcę w zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. świadectwo jakości produktu potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt II SIWZ, 2. wydruk ze strony internetowej (z podaniem adresu internetowego) producenta paliw, u którego zaopatruje się dostawca (Wykonawca) – zawierający cenę obowiązującą u producenta oleju opałowego w dniu 09.02.2016r., 3. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, 4. wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 4,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie: a) zmiany terminu wykonania zamówienia, b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) zmiana podatku akcyzowego, d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mow-samostrzel.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, Samostrzel 7, 89-110 Sadki, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prz

Do pobrania: