„Idea powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży „Puella” zrodziła się w 2007 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu . Za ostateczną datę powstania przyjmuje się datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 19.02.2008 r.

Grupa wychowawców pracująca z młodzieżą w MOW w Samostrzelu dostrzegła potrzebę stworzenia organizacji, która będzie miała na celu przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży oraz pomaganiu im w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje nie tylko wychowanki MOW w Samostrzel, ale młodzież z powiatu nakielskiego. Swoje działania ukierunkowuje na wyrównywanie różnić edukacyjnych, kulturowych, społecznych młodzieży , która może być zagrożona demoralizacją. Ponadto chce: przygotowywać młodych ludzi do pełnienia ról społecznych, upowszechniać sport , rekreację oraz turystkę czyli promować zdrowy styl życia wolny od nałogów i przemocy, podejmować działania mające zachowywać dziedzictwo kulturowe.”

Stowarzyszenie dofinansowuje liczne wycieczki dla młodzieży m.in. 5- dniową wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, wycieczkę do Muzeum Archeologicznego Biskupina; wspiera finansowo imprezy odbywające się na terenie placówki takie jak „Pożegnanie lata”, „Wigilia” „Puchar Dyrektora” oraz pomaga w organizowaniu warsztatów rękodzielniczych oraz innych kół zainteresowań działających w ośrodku.

źródło http://puella.cna.org.pl/